• دانشگاه شیراز

  • دانشگاه شیراز

  • ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز

  • کتابخانه میرزای شیرازی

  • باغ ارمآخرین اخبار

آیین نامه جدید عضویت در دفتر استعداد های درخشان

به قسمت آیین نامه ها مراجعه نمایید
ادامه خبر »»

بنیاد ملی نخبگان

آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان
ادامه خبر »»

اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوری دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد جوایز تحصیلی ارزشمندی به دانشجویان صاحب استعداد برتر اعطا نماید.
ادامه خبر »»