لطفا" هر گونه نظر، پيشنهاد، انتقاد خود را به همراه موضوع، نام و ايميل خود در فرم زير تکميل و ارسال نماييد.
مطالب شما مستقيما" به پست الکترونيک (dahad@shirazu.ac.ir)مسوول دفتراستعداد هاي درخشان دانشگاه ارسال خواهد شد.
آدرس : شيراز ـ بلوارجام جم ـ ساختمان مركزي مديريت دانشگاه ـ دفتر استعدادهاي درخشان
تلفن تماس :6134799 نمابر : 6286425
نام و نام خانوادگي:
پست الکترونيک:
تلفن تماس:
متن امنيتي را وارد نماييد:
متن پيام: