فرم استفاده از تسهيلات آموزشي

دانشجويان متقاضي استفاده از تسهيلات آموزشي بايستي حائز يكي از بند هاي زير باشند:
الف : پذيرفته شدگان آزمون سراسري كه نمره كل آزمون انها به تائيد سازمان آموزش كشور 5/2 انحراف معيار از ميانگين نمره هاي شركت كنندگان در گروه آزمايشي ذي ربط بيشتر باشد(اسامي دانشجويان حائز شرايط هر ورودي در قسمت دانشجويان موجود مي باشد)
ب : برگزيدگان المپياد هاي علمي دانش آموزي به تائيد وزارت آموزش و پرورش
ج : برگزيدگان جشنواره خوارزمي


نكات مربوط به آيين نامه تسهيلات آموزشي
• چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيم سال متوالي يا متناوب از 17 كمتر باشد نمي تواند از تسهيلات اين آيين نامه استفاده كند
• دانشجو به تائيد دفتر استعداد هاي درخشان، استاد مشاور ، مدير گروه آموزشي و استاد درس مي تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بدون شركت در كلاس در ابتداي نيم سال تحصيلي امتحان دهد درس انتخابي بايستي جزء دروس انتخابي در آن نيم سال باشد.
• دانشجو به تائيد دفتر استعداد هاي درخشان و استاد مشاور مي تواند حداكثر تا 27 واحد درسي را انتخاب نمايد.

 

فرم تقاضای امتحان معافی

فرم تقاضای اخذ حداکثر 27 واحد در نیم سال