تقاضای تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی

دانشجويان متقاضي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي بايستي حائز شرط الف و يكي از سه بند ب، ج و د باشند.
الف: كسب حداقل ميانگين كل 17در حداقل يك نيم سال و حداكثر چهار نيم سال تحصيلي
ب: پذيرفته شدگان آزمون سراسري كه نمره كل آزمون انها به تائيد سازمان آموزش كشور 5/2 انحراف معيار از ميانگين نمره هاي شركت كنندگان در گروه آزمايشي ذي ربط بيشتر باشد(اسامي دانشجويان حائز شرايط هر ورودي در قسمت دانشجويان موجود مي باشد)
ج: دارندگان نشان طلاي كشوري از المپياد هاي علمي دانش آموزي به تائيد وزارت آموزش و پرورش
د: برگزيدگان رتبه اول جشنواره خوارزمي و رازي در مرحله كشوري

نكات مربوط به انتخاب رشته دوم
• اولويت انتخاب رشته دوم با رشته اي گروه علوم انساني ،هنر و علوم پايهو رشته هاي مكمل رشته اول موجود در دانشگاه محل تحصيل دانشجو مي باشد.
• پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نيم سال حداكثر تا سقف 30 واحد از مجموع درسهاي دو رشته را اخذ نمايد.
• با تائيد گروه هاي آموزشي رشته اول و دوم دانشجو مي تواند درسهايي را كه به لحاظ محتوايي تطابق موضوعي داشته باشد صرفاً در يكي از دو رشته بگذراند.
• دانشجو مجاز است در طول تحصيل خود فقط يك بار از تسهيلات تحصيل همزمان در دو رشته بهرمند شود.
• دانشجو مي تواند در طي دوران تحصيل همزمان در دو رشته با نظر استا د راهنما از تحصيل در يكي از دو رشته انصراف دهد و تحصيل خود را در رشته ديگر به پايان رساند.
• دانشجويان گروه آزمايشي زبان انگليسي منحصراًدر رشته زبان و ادبيات فارسي و يايكي ديگر از رشته هاي زبان خارجي نمي توانند به صورت همزمان تحصيل نمايند.
• انتخاب رشته حقوق براي دانشجويان رشته هاي علوم انساني و انتخاب رشته هاي مهندسي براي دانشجويان گروه فني و مهندسي مجاز نمي باشد .

 

تکمیل فرم تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي