انتخاب پروفسور عزت‏الله رئيسي به عنوان پژوهشگر برجسته‏ی سال 92

در هفدهمين همايش انجمن زمين‏شناسي ايران و نخستين نشست تخصصي بين‏المللي كوهزاد زاگرس كه آبان ماه جاری در دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار شد، از پروفسور عزت‏الله رئيسي اردكاني، استاد دانشگاه شيراز به عنوان پژوهشگر برجسته‏ي سال 92 تجليل شد.

چاپ و ارائه‏ی 50 مقاله‏ی ISI ، 7 كتاب و 41 مقاله در كنفرانس‏هاي بين‏المللي و 102 مقاله در كنفرانس‏هاي داخلي؛ انجام 27 طرح پژوهشي - صنعتي در راستاي حل مشكلات منابع آب كشور؛ تلاش براي تجهيز آزمايشگاه‏هاي بخش علوم زمين دانشگاه شيراز و 3 دوره‏ی متوالي دبيري قطب علمي زمين‏شناسي زيست محيطي (تنها قطب رشته‏ی زمين‏شناسي كشور) در كارنامه‏ی پروفسور رئيسي به چشم مي‏خورد.

ژورنال هيدروژئولوژي كه مجله‏ی رسمي اتحاديه‏ی بين‏المللي هيدروژئولوژيست‏هاي جهان مي‏باشد، مقاله‏اي در مورد فعاليت‏هاي پژوهشي پروفسور رئيسي منتشر كرده و او را پدر هيدروژئولوژي ايران ناميده است.

مهم‏ترين ويژگي فعاليت‏هاي پژوهشي پروفسور رئيسي، انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي مورد نياز كشور است كه از جمله‏ی آن‏ها مي‏توان به موارد زير اشاره كرد:

1- بنیانگذار تحقيقات بنيادي هيدروژئولوژي كارست در ايران

2- بنیانگذار تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه‏ی پتانسيل فرار آب از سدهاي ايران

3- محاسبه‏ی حجم ذخيره و بيلان در سازندهاي كارستي براي نخستین بار در دنيا (روش جديدي ارائه شده كه بدون نياز به حفاري پيزومتر و چاه‏هاي اكتشافي، حجم ذخيره و بيلان در سازند كارستي محاسبه مي‏شود).

4- هيدروژئولوژي سازندهاي گچي براي نخستین بار در دنيا

5- هيدروژئولوژي گنبدهاي نمكي براي نخستین بار در دنيا

6- ارائه‏ی روش جديدي براي جلوگيري از شور شدن آب‏هاي آبخوان‏هاي مجاور گنبد نمكي

7- هيدروژئولوژي آبخوان‏هاي عميق با پوشش مخزن گاز براي نخستین بار در دنيا

8- تعيين جهت جريان عمودي آب در سازندهاي كارستي زاگرس

9- تعيين حريم هيدروژئولوژيكي تخت جمشيد (براي نخستین بار در ايران)

10- ارائه‏ی روش جديد تغذيه‏ی مصنوعي حوضچه‏اي (براي نخستین بار در ايران)