كسب رتبه‌ی برتر جشنواره‌ی نوآوري و شكوفايي اختراعات خليج فارس توسط دانشگاه شيراز

عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز و دانشجويان دكتراي الكترونيك اين‌دانشگاه موفق شدند رتبه‌ي برتر اختراعات جشنواره‌ی نوآوري و شكوفايي اختراعات خليج فارس را كسب كنند.

اختراع شركت داده شده در جشنواره "سنسور (حسگر) گاز سولفيد هيدروژن با لايه‌ی حساس نانولوله‌ی كربني" نام دارد.

اين اختراع به نام آقايان محسن اسد و مسعود برهمن، دانشجويان دكتراي الكترونيك دانشگاه شيراز و دكتر محمدحسين شيخي، عضو هیأت علمي دانشكده‌ی مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز و به شماره‌ی 7568 در اداره‌ی ثبت اختراعات كشور به ثبت رسيده است.

به گفته‌ي دكتر شيخي، در اين اختراع ساختار جديدي براي حسگر سولفيد هيدروژن با استفاده از زيرساخت ترانزيستور اثر ميداني و ماده‌ی حسگر نانولوله‌ی كربني ساخته و ارائه شده است.

رئيس پژوهشكده‌ی فناوري نانوی دانشگاه شيراز اظهار داشت: اين حسگر با استفاده از فناوري نانو ساخته شده است و امكان مينياتوري نمودن مجموعه‌ شناسايي گاز براي كاربردهاي پرتابل را دارا مي‌باشد.

توان مصرفي كم نيز از ديگر مزاياي اين اختراع محسوب مي‌شود.