آدرس خوابگاه ها و محل برگزاری مرحله نهایی المپیاد دانشجویی 97

آدرس محل برگزاری آزمون و آدرس خوابگاه ها