مدیریت دفتر هدایت استعداد های درخشان دانشگاه شیراز

مدیر دفتر :دکتر علی رضایی عضو هيأت علمي دانشکده حقوق و علوم سیاسیDr.rezaee

آخرين مدرک تحصيلي: Ph.D در رشته  حقوق خصوصی

 مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونيکي: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سوابق علمی پژوهشی
تلفن: 36134799

فاكس: 36460015

کارشناس مسئول دفتر: خانم طاهره ذاکري
مدرک تحصيلي: ليسانس زبان و ادبيات انگليسي
تلفن: 36134799 (071)، داخلي 4799
فاکس: 36286425(071) 

شوراي هدايت استعداد هاي درخشان:

  •  معاون محترم آموزشی ( رئیس شورا)
  • معاون محترم پژوهشی دانشگاه
  • مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • دو نفر از روسای دانشکده هایی که بیشترین تعداد دانشجوی استعداد درخشان دارند.
  • مدیر دفتر استعداد های درخشان  ( دبیر شورا)
  • شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد مدیر دفتر و تایید معاون آموزشی، ترجیحا جوان که خود از دانش آموختگان ممتاز باشند. این افراد با حکم معاون آموزشی دانشگاه برای مدت 2 سال منصوب می شوند.

 

آیین نامه شورای هدایت استعداد های درخشان