دانشجویان

[tab]

اسامی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی تا پایان نیم سال دوم 92

اسامي دانشجويان برگزيده مرحله اول هفدهمين المپياد دانشجويي سال 90

اسامي دانشجويان برگزيده مرحله اول هفدهمين المپياد دانشجويي سال 89

اسامي دانشجويان برگزيده مرحله اول هفدهمين المپياد دانشجويي سال 88

[endtab]

 ______________________________________________________________________

 [tab]

اسامی دانشجویان استعداد درخشان حائز شرایط دریافت وام

اسامي دانشجويان استعداد درخشان مقطع كارشناسي حائز شرايط دريافت وام سه برابر ورودي 89
اسامي دانشجويان استعداد درخشان مقطع كارشناسي حائز شرايط دريافت وام سه برابر ورودي 88
اسامي دانشجويان استعداد درخشان مقطع كارشناسي تا پایان نیمسال دوم 92 ورودي 91

 اسامی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی تا پایان نیم سال دوم 92 ورودی 89

[endtab]